Jak zdobyć pozwolenie na broń do celów myśliwskich?


Pozwolenie na broń do celów myśliwskich

Podobnie jak w przypadku pozwolenia na broń sportową, ubieganie się o broń do celów łowieckich regulowane jest przepisami zawartymi w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Jako że pozwolenie otrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, to terminy rozpatrzenia wniosku czy tryb odwoławczy ustalane są na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.


Kto może uzyskać pozwolenie na broń?

Art. 15 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji stanowi, że pozwolenia na broń nie otrzymają osoby:

  1. poniżej 21 roku życia
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwa wskazane w ustawie
  3. z zaburzeniami funkcjonowania psychologicznego (wymieniono w załączniku do ustawy)
  4. niezamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  5. co do których istnieje podejrzenie, że mogą używać jej niezgodnie z interesem państwa lub porządku publicznego.

Jeżeli zamieszczone powyżej kwestie nie wykluczają osoby z możliwości uzyskania pozwolenia, to może ona bez problemu zająć się realizacją kroków, które doprowadzą do zdobycia upragnionego pozwolenia na broń myśliwską.


Członkostwo w Polskim Związku Łowieckim

Obowiązkiem obywatela starającego się o uzyskanie pozwolenia na broń do celów łowieckich jest przebycie rocznego stażu w PZŁ. Członkiem PZŁ może zostać zarówno członek jednego z 2500 kół łowieckich, jak i osoba niezrzeszona, a także cudzoziemiec z prawem pobytu lub kartą stałego pobytu w RP.

Aby móc wstąpić w szeregi pełnoprawnych członków Polskiego Związku Łowieckiego, kandydat musi jednak spełnić kilka warunków:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać obywatelstwo polskie oraz dostęp do pełni praw obywatelskich
 • wyróżniać się moralnymi walorami, które dadzą rękojmie etycznego wykonywania łowiectwa
 • być niekaranym za przestępstwa sprecyzowane w prawie łowieckim
 • odbyć roczny staż oraz szkolenia i zaliczyć egzamin z wiedzy dotyczącej łowiectwa
 • złożyć deklarację i zapłacić za wpisowe

Staż kandydacki w Polskim Związku Łowieckim i egzaminy

Pierwszą z dróg do odbycia stażu kandydackiego jest złożenie podania do zarządu wybranego przez nas lub poleconego nam koła łowieckiego. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku koło zawiadamia zarząd okręgowy PZŁ odpowiedni dla naszego miejsca zamieszkania o obowiązku wpisania nas do rejestru stażystów.

Druga opcja to bezpośredni wniosek do zarządu okręgowego PZŁ właściwego dla miejsca, które zamieszkujemy o przyjęcie nas na staż. W takiej sytuacji zarząd jest zobowiązany skierować nas na staż do wybranego koła łowieckiego lub ośrodka hodowli zwierzyny, jak również wpisać do rejestru stażystów.

Kto nie musi odbywać stażu w Polskim Związku Łowieckim?

Istnieje kilka wyjątków, kiedy nie ma konieczności odbywania stażu. Dotyczy to:

 • osób ze średnim lub wyższym wykształceniem leśnym lub łowieckim
 • strażników łowieckich z minimum 2-letnim stażem pracy na umowę o pracę
 • cudzoziemców z kartą stałego pobytu lub prawem pobytu w RP, którzy posiadają już uprawnienia łowieckie w innym kraju
 • osób, które były już członkami PZŁ jednak członkostwo to zostało przez nich utracone

Szkolenie dla nowo wstępujących organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ

Po ukończeniu stażu lub czasami w jego trakcie należy przystąpić do szkolenia, które pozwoli nam pozyskać wiedzę z zakresu przepisów prawa łowieckiego, zasad obowiązujących podczas polowania, gatunków łowieckich i środowiska w jakim żyją zwierzęta, broni myśliwskiej, gospodarki łowieckiej i innych zagadnień, który musi znać każdy myśliwy.

Czas trwania takiego kursu to około 2 miesięcy.

Egzamin składa się z testu, egzaminu ustnego i oczywiście sprawdzenia umiejętności strzeleckich. Aby go zaliczyć, konieczne jest zdanie każdej z jego części. W przypadku niezaliczenia któregoś z etapu istnieje możliwość poprawy tylko jednego z nich.

Jeżeli po ukończeniu stażu podsumowaliśmy szkolenie pozytywnym wynikiem z egzaminu, możemy przejść do następnego kroku, a mianowicie złożenia deklaracji i uiszczenie opłaty wpisowej za do Polskiego Związku Łowiectwa w kwocie wynoszącej obecnie 741 zł.
Jeszcze tylko zaświadczenie i legitymacja od Zarządu Okręgowego i możemy cieszyć się członkostwem w PZŁ.


Pozwolenie na broń do celów łowieckich

Teraz możemy zająć się ostatnim i najważniejszym krokiem, jakim jest wniosek o pozwolenie na broń do celów łowieckich. Wydawane jest ono w formie decyzji administracyjnej przez Komendanta wojewódzkiego bądź stołecznego policji. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od PZŁ o zaliczeniu egzaminu łowieckiego oraz orzeczenie od lekarza i psychologa o braku przeciwwskazań. W przypadku osoby, która nie ukończyła jeszcze 21. roku życia, konieczne jest również dołączenie odrębnego wniosku o wydanie takiej osobie pozwolenia na broń, co precyzuje art. 15 ust. 2 Ustawy o broni i amunicji.

We wniosku o pozwolenie na broń musimy sprecyzować, że jest nam ona niezbędna do celów łowieckich. Ponadto musimy przedstawić rodzaje broni wraz z ich ilością i argumentacją do każdego egzemplarza, w jakim celu będziemy z niego korzystać.

Po załatwieniu formalności możemy oczekiwać na pozwolenie wraz z zaświadczeniem o rodzaju i liczbie broni, które mamy prawo nabyć. W ciągu 5 dni od daty nabycia przez nas broni jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania jej do celów łowieckich. Organ Policji potwierdzi ten fakt w legitymacji posiadacza broni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.